Alapszabályzat

A BOGÁNCS – ZURBOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA
I. fejezet

Alapítók, megnevezés, székhely, időtartam és jogállás

1§. Alapító tagok:

Sorsz

Név

Születési dátum

1.

Ambrus Loredana 1975-04-27

2.

Bajnóczi Zoltán 1975-07-05

3.

Dóka Sándor 1974-08-06

4.

Dobri András 1954-06-23

5.

Kassay Ildikó 1956-12-07

6.

Kis Júlia 1980-05-30

7.

Könczei Csongor 1974-07-05

8.

Krizbai Ibolya 1975-01-12

9.

Lax Csongor 1978-08-09

10.

Müller Katalin 1961-06-26

11.

Pastor Iosif 1978-10-16

12.

Részeg Árpád 1958-04-22

13.

Szabó Ildikó 1979-10-15

14.

Szabó Mária 1976-06-22

15.

Vinte István 1980-04-08

A 26.sz/2000.évi Kormányrendelet értelmében, közös megegyezés alapján elhatároztuk a Bogáncs – Zurboló Egyesület megalapítását.

2 §. Az egyesület megnevezése: „Bogáncs – Zurboló Egyesület”.

3 §. Az egyesület székhelye: Kolozsvár, 21 Decembrie sugárút, 9 sz., Kolozs megye, Románia.

4 §. Az egyesület időtartama: meghatározatlan.

5§. A „Bogáncs-Zurboló Egyesület” román jogi személy, non profit szervezet, a kormányzattól, a román és külföldi magán és közintézményektől független, nincsenek politikai vagy egyházi céljai.

 

II. FEJEZET
Az egyesület kitűzött céljai és feladatai

6 §. A kolozsvári Bogáncs Néptáncegyüttes, valamint a Zurboló Táncegyüttes anyagi támogatása és fenntartása. Egy archívum és egy népviseleti ruhatár létrehozása, egyes kulturális és folklorikus értékek megmentése és megőrzése céljából.

7 §. A kitűzött célok megvalósítása érdekében, az egyesület a következő feladatokat látja el:

a.)   kulturális és folklorikus tevékenységek rendezése;

b.)   tanulmányok, projektek és programok kidolgozása, a népi kultúra és hagyomány támogatása és fejlesztése céljából;

c.)   az egyesületi tagok szakmai felkészítésére vonatkozó tevékenységek rendezése, kollokviumok, szimpóziumok, konferenciák, megbeszélések szervezése;

d.)   az egyesületen belül tevékenykedő táncoktatók anyagi és szellemi támogatása;

e.)   kül- és belföldi pénzalapok megszerzése és szétosztása, az alapszabályzatnak és a hatályban lévő törvényeknek megfelelően;

f.)   könyvek, lapok, dolgozatok kiadásának támogatása, az egyesület céljainak fenntartása és megvalósítása érdekében;

g.)   a törvényes rendelkezések és a jelen alapszabályzatnak megfelelően, az egyesület gazdasági társaságokat hozhat létre.

 

III. fejezet
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

8 §. A tagsági viszony keletkezése, a kérelmező írott kérése alapján történik, amelyet az Igazgatótanács hagy jóvá, a megszabott tagsági díj kifizetése után.

9§. A tagságból való kizárást az Igazgatótanács határozatban mondja ki, jelen alapszabályzat be nem tartása, a tagsági díj ki nem fizetése vagy az egyesület érdekeinek és célkitűzéseinek megsértése esetén.

 

IV. fejezet
A tagok jogai és kötelezettségei

10§. Az egyesület tagjainak jogában áll:

 • résztvenni az egyesület által rendezett programokon és tájékoztatva legyenek az egyesület működéséről;
 • választani és beválasztani az Egyesület vezető szerveibe. A személyekre vonatkozó szavazásnál, a szavazatok titkosak és közvetlenek. A szavazati jog hiteles megbízás alapján is gyakorolható;
 • részesüljön az egyesületnek felajánlott anyagi és szellemi kiváltságokban;
 • megvitatásra bocsátsa, a Közgyűlés vagy az Igazgatótanács elé, az egyesület jövőjére vonatkozó elképzeléseit.

11 §. A tagok kötelezettségei:

 • ismerjék és betartsák a jelen alapszabályzat rendelkezéseit;
 • résztvegyenek az egyesület által szervezett rendezvényeken;
 • betartsák az egyesület vezető szervei által hozott jogerős határozatokat, rendelkezéseket;
 • csak az egyesület vezetőségének felhatalmazása esetén képviseljék az egyesületet.
V. fejezet
Az egyesület szervezeti felépítése és ezek hatáskörei

12 §. Az egyesület szervezete:

a. Közgyűlés

b. Igazgatótanács

c. Cenzor / Ellenőrző testület

A közgyűlés

13 §. Az egyesület legfőbb vezető szerve, amelyet az egyesületi tagok összessége alkot.

14 §. Ahhoz, hogy a Közgyűlés alapszabályzat szerint ülésezzen, az aktív tagok több mint felének szükséges a jelenléte.

15 §. A Közgyűlés évente legkevesebb egyszer ülésezik, de bármikor összehívható rendkívüli ülésre. Rendkívüli ülés összehívására az Igazgatótanács vagy az aktív tagok egyharmadának az írott kérése szükséges.

16 § . Ha nincs meg a megfelelő kvórum, az előző időponttól számított legfeljebb hét napra, egy újabb összehívásra kerül sor, amikor a létszámtól függetlenül hozhat határozatot a Közgyűlés. A Közgyűlés összehívása ajánlott levélen és/vagy újsághirdetésen keresztül történik.

17 §. A Közgyűlés hatáskörei:

a)   elfogadja és módosítja az alapszabályzatot;

b)   meghatározza az egyesület stratégiáját és főbb célkitűzéseit;

c)   megválassza és visszahívja az egyesület Igazgatótanácsát, Cenzorát vagy Ellenőrző Testületét;

d)   jóváhagyja az egyesület költségvetését, könyvelési mérlegét, valamint a Cenzor / Ellenőrző  Testület jelentését;

e)   jóváhagyja az egyesület fiókszervezeteinek a létrejöttét, székhelyét és felépítését;

f)   megerősíti az új tagok felvételét, illetve kizárását;

g)   jóváhagyja, más hazai vagy külföldi, hasonló célú szervezetekhez való csatlakozást, társulást, ha ez megfelel az egyesület célkitűzéseinek;

h)   határoz az egyesület megszűnéséről és a felszámolás után a javak rendeltetéséről.

18 §. A Közgyűlés határozatai a jelenlevő tagok szavazatainak egyszerű többségével fogadhatók el, kivéve az a 17. §, a, b és c pontjait, amikor az aktív tagok szavazatainak kétharmada szükséges.

19 §. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazás utján hozza meg, kivételt a 17. § a, b és c pontjai képeznek, mikor a szavazás titkos. A hiányzó tagok szavazhatnak egy felhatalmazott teljes jogú egyesületi tag által.

20 §. A Közgyűlés törvényes határozatai, kötelezőek azon tagok számara is, akik nem voltak jelen az ülésen vagy akik ellene szavaztak.

Az igazgatótanács

21 §. Biztosítja a Közgyűlés által hozott határozatok végrehajtását, valamint igazgatja az egyesület működését.

22 §. Az Igazgatótanácsot az elnök, az alelnök, a titkár és a rendes tagok alkotják; az Igazgatótanácsot a Közgyűlés választja meg évente egyszer.

23 §. Az Igazgatótanács tagjainak hatáskörei:

1. Az Elnök:

 • képviseli az egyesületet a hatóságok és a nagyközönség előtt;
 • közvetlenül felelős az egyesület anyagi forrásainak igazgatásáért;
 • vezeti az Igazgatótanács munkálatait;
 • ajánlja az Igazgatótanácsnak, a Közgyűlés összehívását.

2. Az Alelnök:

 • az elnök hatásköreit gyakorolja, ennek megalapozott távolmaradása esetén. Köteles végrehajtani az Igazgatótanács által rábízott feladatokat.

3. A Titkár:

 • felelős az egyesületen belüli, teljes dokumentációért és előkészíti az egyesület működéséhez szükséges iratokat.

4. A Rendes tagok:

 • résztvesznek az Igazgatótanács ülésein;
 • szavazati joggal rendelkeznek;
 • kötelesek végrehajtani a tanács által rájuk bízott feladatokat.

24 §. Az Igazgatótanács hatáskörei:

a)   biztosítja a Közgyűlés által hozott határozatok végrehajtását, alkalmazását;

b)   képviseli az egyesületet a hatóságokkal és más szervezetekkel való kapcsolattartásban, az elnök vagy egy rendes tag személyében;

c)   jogügyleteket köt az egyesület nevében;

d)   jóváhagyja az egyesületen belüli programok lebonyolítását. Együttműködési szerződést köthet magán és jogi személyekkel ezen programok lebonyolítása érdekében, a jelen alapszabályzat, valamint a törvényes rendelkezések értelmében;

e)   megszabja az egyesület tevékenységének lebonyolításához szükséges költségek nagyságát;

f)   Belső Szabályzatot alkot, megállapítja az álló személyzet felépítését és ezek munkaprogramját. Alkalmazza és elbocsátja az egyesület személyzetét;

g)   ajánlja más, hasonló profilú, célú szervezetekkel, szerveződésekkel való közreműködést, valamint hazai vagy külföldi szerveződésekhez való társulást;

h)   meghatározza az évi tagsági díj mértékét és egy szigorú nyilvántartást vezet a tagok létszámáról;

i)   dönt a tiszteletbeli tagság odaítéléséről;

j)   ajánlja az egyesület alapszabályzatának a módosítását, új fiókszervezet létrehozását, valamint az egyesület megszűnését és a felszámolás után a javak rendeltetését;

k)   a Közgyűlés elé terjeszti az előző időszakra vonatkozó jelentését, a költségvetést, a könyvelési mérleget, a következő időszakra vonatkozó költségvetés tervezetet és az egyesület terveit.

25 §. Az Igazgatótanács havi rendszerességgel tart rendes üléseket, rendkívüli ülést bármikor ha szükség van rá. Az ülések összehívása az elnök vagy az igazgatósági tagok egyharmadának javaslatára történik.

26 §. A határozatokat az igazgatósági tagok egyszerű többséggel fogadják el. A tagok nem tartózkodhatnak, hacsak nem közvetlen módon érdekeltek a tárgyalt dologban, ilyenkor azonban kötelesek ezt megtenni.

A Cenzor / Ellenőrző Testület

27 §. A Cenzor / Ellenőrző Testület hatásköre:

a)   ellenőrzi az egyesület vagyonának az igazgatását;

b)   jelentést készít, amelyet a Közgyűlés elé terjeszt;

c)   résztvehet az igazgatótanács ülésein, de nincs szavazati joga.

28 §. Az Ellenőrző Testületet páratlan számú tag alkotja, akiknek többsége egyesületi tag kell hogy legyen. A Cenzort / Ellenőrző Testületet a Közgyűlés választja évente egyszer.

 

VI. fejezet
Az egyesület vagyoni helyzete

29 §. Az egyesület alaptőkéje 5 millió lej, amelyet az alapító tagok folyósítottak egyenlő részarányban.

30 §. Az alaptőke megnövelhető:

a)   tagsági és más díjakból;

b)   a befektetett tőke kamataiból, részesedésekből;

c)   az egyesület által létrehozott gazdasági társaságok nyereségéből;

d)   a közvetlen gazdasági tevékenységek bejöveteléből;

e)   a tagok és más hazai vagy külföldi magán vagy jogi személyek adományaiból, támogatásaiból;

f)   a helyi vagy országos költségvetésből kapott összegekből;

g)   a törvény által megengedett más bejövetelekből, úgy mint az egyesület programjain befolyt non-profit bejövetel.

31 §. Az egyesület vagyona gyarapítható még adományokkal, javak eladásából és más törvényes tevékenységekből befolyt összegekkel.

32 §. Az egyesület vagyona kiegészül, az általa létrehozott gazdasági társaságok nyereségeivel.

33 §. Az egyesület egy meghatározott költségvetés szerint működik és évente egyszer könyvelési mérleget készít.

34 §. Bankszámlát nyithat bármelyik hazai vagy külföldi pénzintézetben.

35 §. A pénzbefektetéseket az Igazgatótanács határozza meg. Az egyesület pénzügyeivel csak az egyesületi elnök vagy legfennebb három, az elnök által felhatalmazott, igazgatósági tag foglalkozhat.

 

VII. fejezet
Az egyesület megszűnése és felszámolása

36 §. Az egyesület megszűnését a Közgyűlés határozza el, az aktív tagok szavazatának kétharmado többségével, az Igazgatótanács előterjesztésére.

37 §. Felszámolás esetén, az Igazgatótanács javaslatára, a Közgyűlés dönt az egyesület vagyonának a rendeltetéséről, a 26.sz/2000.évi Kormányrendeletnek megfelelően.

 

VIII. fejezet
Különleges rendelkezések

38 §. Az egyesületnek tiszteletbeli tagjai is lehetnek, tagság, amelyet az Igazgatótanács ítél oda olyan személyeknek, akik nagy anyagi vagy szellemi segítséget nyújtottak az egyesület számára, függetlenül attól, hogy egyesületi tagok vagy nem. A tiszteletbeli tagok fel vannak mentve a tagsági és más díjak fizetése alól.

 

IX. fejezet
Záró rendelkezések

39 §. Jelen alapszabályzat kiegészül a 26.sz/2000.évi Kormányrendelet és más hatályban lévő törvényes rendelkezéssel.

40 §. Jelen alapszabályzat 40 cikkelyt tartalmaz, négy példányban lett kiállítva.

Az alapítók aláírásai (kézjegyei):

Sorsz.

Név

Aláírás

1. Ambrus Loredana
2. Bajnóczi Zoltán
3. Dóka Sándor
4. Dobri András
5. Kassay Ildikó
6. Kis Júlia
7. Könczei Csongor
8. Krizbai Ibolya
9. Lax Csongor
10. Müller Katalin
11. Pastor Iosif
12. Részeg Árpád
13. Szabó Ildikó
14. Szabó Mária
15. Vinte István

 

Dátum: Kolozsvár, 2002. február 9.